11
2016
01

cmd命令遍历一个文件夹下所有的子目录并删除

 

for /D %i in (d:\sc\*) do echo "%i"

删除目录

for /D %i in (c:\test\*) do rd /S /Q "%i"注意,如果上面的文件夹后面没加星号的话也会把主目录包括进去。遍历所有文件和文件夹:

for /R "D:\" %s in (.,*) do (
  echo %s
  sleep 0.3
)遍历所有子文件夹
for /R %s in (.) do (
  echo %s
  sleep 0.3
)遍历所有子文件:
for /R %s in (*) do (
  echo %s
  sleep 0.3
)


制定扩展名遍历文件

for /r  D:\要遍历的目录\  %i  (*.exe)  do (
   echo  %i
)


« 上一篇下一篇 »

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。